พระที่ 8 มาฆบูชา


เมื่อวานผมไปทำงานวันสุดท้าย นั่งรถผ่านคลองแสนแสบ เห็นพระจันทร์สวยมาก ลืมไปว่าวัีนพระใหญ่ เลยเอามาฝากกันและ ผมเมื่อวานนั่งกรรมฐานต่ำกว่าเป้า และไม่ได้อัพ blog คือทำไม่ทัน จริงๆ บทความนี้ต้อง ลงเมื่อวาน แสดงเห็นประสิทธิภาพในการทำงานลดลง เอาเป็นว่ามาอัพวันพระวันนี้แทนเพราะ มนุษย์เงินเดือนวันนี้หยุดชดเชย ผมก็เนียนชดเชยวันพระใหญ่เมื่อวานละกันครับ งุงิๆๆ

ประวัติความเป็นมา

1. ส่วนที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ ๙ เดือนขณะนั้นเมื่อเสร็จพุทธกิจแสดงธรรมที่ถ้ำสุกรขาตาแล้ว เสด็จมาประทับที่วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ ประเทศอินเดียในปัจจุบัน วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ เดือนมาฆะหรือเดือน ๓ในเวลาบ่ายพระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้า มาประชุม พร้อมกัน ณ ที่ประทับของพระพุทธเจ้า นับเป็นเหตุอัศจรรย์ ที่มีองค์ประกอบสำคัญ ๔ ประการ คือ
2. วันนั้นเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓
3. พระสงฆ์จำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้ นัดหมาย
4. พระสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา ๖
5. พระสงฆ์ทั้งหมดเป็นผู้ได้รับการอุปสมบท โดยตรงจาก พระพุทธเจ้า
เพราะเหตุที่มีองค์ประกอบสำคัญดังกล่าว จึงมีชื่อเรียก อีกอย่างหนึ่งว่า วันจาตุรงคสันนิบาต และในโอกาสนี้ พระพุทธเจ้า ได้แสดงโอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นการประกาศหลักการอุดมการณ์ และวิธีการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา

Leave a comment

Filed under วันพระ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s