หน้ารายงานฯแบบที่ 4 (แบบไม่แสดงความเห็น)

หน้ารายงานแบบสุดท้าย แบบนี้พอจะอุปมาได้ว่า ไม่หล่อ แล้วยังจน แถมมีหนี้สินรุงรัง ทำอะไรก็มีแต่ปัญหา และยังป่วยหนักอีก อาการ โคม่าด้วย ไม่รู้จะได้กลับบ้านเก่าวันใดถ้าไม่รีบรักษา

ประกอบด้วย 3 หรือ 4 วรรคก็ได้ ประกอบด้วยดังนี้

(1) วรรคนำ เช่นเดียวกับความเห็นอย่างไม่มีเงือนไข  แต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่ถูกจำกัดขอบเขตจะขึ้นหัววรรคว่า ” ข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้เข้าทำการตรวจสอบ ” แทน วรรคนำ แบบปรกติ แต่ไม่ต้องแสดง ข้อความที่ระบุถึงความรับผิดชอบของผู้สอบฯ เพราะว่าผู้สอบไม่สามารถ ปฎิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานฯได้ ถ้าเป็นกรณีมีปัญหาการดำเนินงานต่อเนื่อง(ขาดทุนมาก ไม่มีกำไร)หรือ มีความไม่แน่นอนอื่น ประโยคสุดท้ายของวรรคนำจะเปลี่ยนิดหน่อยดังนี้  ” ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานต่องบการเงิน….”

(2) วรรคขอบเขต วรรคนี้ อาจไม่แสดงไว้ก็ได้ (ตัวอย่างที่เอาให้ดูไม่แสดงวรรคนี้)

(3) วรรคอธิบายก่อนวรรคความเห็น เช่นเดียวกับความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ยาวเหยียดเลย หรือไม่ใส่ ก็ได้เพราะไม่รู้จะอภิบายอะไร มันชัดเจนในตัวอยู่แล้ว

(4) วรรคความเห็น จะใช้คำว่า  “เนื่องจาก….  มีสาระสำคัญอย่างมากต่องบการเงิน ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวข้างต้น…”

ตัวอย่างงบการเงินแบบที่ 4

รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้เข้าทำการตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และพ.ศ. 2549 งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดง               การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันที่แนบมานี้ของแต่ละปีของบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 2,095 ล้านบาทและมีขาดทุนสะสมเกินทุนจำนวน 2,167 ล้านบาท และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24       ที่กล่าวถึงการที่บริษัทถูกเพิกถอนสัญญาเข้าร่วมงานและดำเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ (“สัญญาสัมปทาน”)   โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (“สำนักงานปลัดฯ”) เนื่องจากบริษัทไม่ได้ชำระค่าสัมปทานส่วนต่างจำนวน 2,210 ล้านบาท รวมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของค่าสัมปทานส่วนต่างทั้งหมดและค่าปรับในการปรับเปลี่ยนผังรายการจำนวน            97,760 ล้านบาทตามผลคำตัดสินของศาลปกครองกลางสูงสุดเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549  ผลจากการถูกเพิกถอนสัญญาสัมปทานทำให้บริษัทต้องหยุดดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา นอกจากนี้เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2550 สำนักงานปลัดฯยังได้เรียกร้องเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินที่ส่งมอบไม่ครบจำนวน 656 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ซึ่งผลของข้อพิพาทในเรื่องเหล่านี้ยังไม่เป็นที่สิ้นสุดและบริษัทยังมิได้ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สินสำหรับค่าปรับในการปรับเปลี่ยนผังรายการและมูลค่าทรัพย์สินที่ส่งมอบไม่ครบซึ่งอาจเกิดขึ้นไว้ในงบการเงินดังกล่าว ทั้งนี้เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2550 และวันที่ 9 พฤษภาคม      พ.ศ. 2550 บริษัทได้ดำเนินการนำข้อพิพาทเกี่ยวกับค่าสัมปทานส่วนต่างจำนวน 2,210 ล้านบาท ดอกเบี้ยล่าช้า ค่าปรับในการปรับเปลี่ยนผังรายการจำนวน 97,760 ล้านบาท และ มูลค่าทรัพย์สินที่ส่งมอบไม่ครบ พร้อมดอกเบี้ยเข้าสู่กระบวนการของอนุญาโตตุลาการ บริษัทอยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นของบริษัทจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแสวงหาแนวทางในการประกอบธุรกิจใหม่และฟื้นฟูกิจการของบริษัทโดยจะนำเสนอแผนดังกล่าว เพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นและเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป สถานการณ์ดังกล่าวเป็นความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมากเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของบริษัท

เนื่องจากเรื่องที่กล่าวในวรรคก่อนมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญอย่างมากต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสำหรับปี  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 ของบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวข้างต้นได้

ประสัณห์  เชื้อพานิช

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3051

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

กรุงเทพมหานคร

20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

Leave a comment

Filed under บัญชีกับการลงทุน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s