หน้ารายงานแบบที่ 3 (ความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง)

มีดีกรีของปัญหาที่ผู้สอบบัญชีฯตรวจเจออยู่ในระดับที่ สาหัสมาก หน้ารายงานแบบนี้ เหมือนกับ หนุ่มไม่หล่อแถมจน ถ้าจะแต่งงานด้วยคงเหนื่อยทั้งกาย และใจ เพราะแค่เห็นหน้าก็เหนื่อยกว่าเดิมอีก

แบบนี้จะมี 3 วรรคขึ้นเป็นโครงสร้างเหมือนหน้ารายงานแบบที่ 2 เลยครับ แต่ว่าจะมีวรรค ที่ 4 แทรกตรงวรรคความเห็นเพิ่มมาซึ่งมีเนื้อความประมาณดังนี้

“ข้าพเจ้าเห็นว่าเนื่องจาก…มีสาระสำคัญอย่างมากต่องบการเงิน งบการเงินข้างต้นนี้ไม่ได้แสดงฐานะการเงิน..โดยถูกต้องตามที่ควรตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป “


ตัวอย่างรายงานว่า งบการเงินไม่ถูกต้อง หายากมาก เอาเป็นว่า ถ้าผู้ใดเจอก็เอามาโพสต์ให้เพื่อนๆ และผมได้ดูเป็น บุญ ตาหน่อยครับ  แต่ว่าจะมีข้อความประมาณนี้ครับ (ของบจ กขค)

(วรรคอภิบาย) แทรกระหว่างวรรคที่ 2 กับ 3

บริษัทมีหนี้สินระยะยาวจำนวนเงิน 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินกู้จากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อใช้ก่อสร้างและซื้อเครื่องจักร เงินกู้นี้มีกำหนดชำระคืนภายใน 5 ปี โดยชำระเป็นรายปีตั้งแต่ 1 ตุลาคม 25×1 เป็นต้นไป บริษัทได้จำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้น ซึ่งมีราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25×1 จำนวน 42 ล้านบาท ไว้เป็นหลักประกัน ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษัทต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขและข้อจำกัดต่างๆ ที่กำหนดไว้ เช่น การก่อหนี้สินเพิ่มเติม การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น เงินกู้ระยะยาวนี้บริษัทแสดงรวมไว้ในบัญชีเงินกู้ยืมจากธนาคารภายใต้หัวข้อหนี้สินหมุนเวียนในงบดุล บริษัทมิได้เปิดเผยรายการและข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไว้ในงบการเิงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25×1 บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการค้ำประกันเงินกู้จำนวนเงิน 40 ล้านบาทของบริษัท .. จำกัด ซึ่งบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่ การค้ำประกันมีกำหนดเวลา 10 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 25×1 เป็นต้นไป แต่บริษัทไม่ได้เปิดเผยภาระค้ำประกันดังกล่าวในงบการเงิน

(3) วรรคความเห็น  ข้าพเจ้าเห็นว่า เนื่องจากผลกระทบของเรื่องที่กล่าวไว้ในวรรคก่อนมีสาระสำคัญอย่างมาก งบการเงินข้างต้นนี้ไม่ได้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25×1 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท กขค จำกัด โดยถูกต้องตามที่ควรตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

เคสนี้คือเคสที่ บริษัท กขค จำกัดไม่ได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ซื้อหุ้นทราบว่ากิจการมีหนี้สินเยอะมาก และกำลังมีปัญหาเอาที่ดินไปค้ำประกันแบงค์อีก แต่ บมจ แห่งนี้ก็ไม่เปิดเผยว่าตัึวเองมีหนี้สินมากมาย เพราะเกรงว่างบการเงินจะไม่สวย แมงเม่าจะไม่มาตอมเลยปกปิดไว้และผู้สอบ(ที่ดี) ตรวจมาเจอเข้า เลยต้องเอามาบอกนักลงทุนให้ทราบ ไม่รู้ว่านักลงทุนจะอ่านใหมหน้าที่ เพราะเป็นการรายงานแบบ ภาษาไทยเลย ตรงๆ

หน้ารายงานแบบนี้หาไม่ค่อยเจอเพราะถ้าเป็นงบการเงินในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งตรวจสอบทุกไตรมาส บริษัทจะแก้ไขทันทีในไตรมาสถัดไป เมื่อแก้ไขเสร็จ ผู้สอบก็ต้องเปลี่ยนหน้ารายงานไปออกอีก 3 แบบที่เหลือ แบบนี้จึงหายากมาก ถ้าเป็นงบฯในตลาดฯ

Leave a comment

Filed under บัญชีกับการลงทุน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s