หน้ารายงานของผู้สอบบัญชีแบบที่ 1

ทุกงบการเงินของประเทศไทย รวมถึงทั่วโลก จะมีหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงความเห็นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่องบการเงิน (บทความก่อนหน้าเรื่องแม่บทการบัญชี) เป็นบทสรุปผลการตรวจสอบประจำปี หากว่าผู้ใดจดทะเบียนห้างฯ และบริษัทขึ้นมาจะต้องหาผู้สอบบัญชี หรือผู้สอบภาษี มารับรองงบการเงินทุกปีเพื่อเป็นการ รับรอง ยืนยัน จากผู้สอบบัญชีก่อนที่จะส่งงบการเงินไปให้ กระทรวงพาณิชย์ และ กรมสรรพากร เพื่อประโยชน์ด้านภาษีของชาติ และอื่นๆ

งบการเงินแบบแรก เรียกภาษาบ้านๆว่า งบการเงินแบบ  3 วรรค หรือว่า งบคลีน (คือสะอาด) ไม่มีอะไรไม่ชอบมาพากล ตามที่ผู้สอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบมาแล้ว งบแบบนี้ เป็นงบที่ทุก ห้างฯ และทุกบริษัท ต้องการให้เป็น เพราะว่า ม้ันแสดงถึงเนื้อใน หรือ ภายในระบบการเงินของบริษัท ดีเยี่ยม ไม่มีโรคแทรกซ้อน หรือเป็นเหตุให้กิจการล้มได้

รายงานของผู้สอบบัีญชีรับอณุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้น/ผู้เป็นหุ้นส่วนของ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25×1 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และ งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ บริษั …….. จำกัด ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฎิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฎิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้ และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25×1 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท …… จำกัด โดยถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

นายชัยยะ   ชัยวิชญกุล

(นายชัยยะ   ชัยวิชญกุล)

ผู้สอบบัญชีรับอณุญาต เลขทะเบียน  84000สำนักงานสอบบัญชี ชัยยะ

1 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240


วันที่ 20 เมษายน  25×2

แปลไทยเป็นไทย วรรคแรก คือวรรคนำ เป็นการเกริ่นว่า ผู้สอบได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ของท่านนะ ประเด็นของวรรคนำคือว่า งบการเงินนี้ ผู้รับผิดชอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด คือ เจ้าของบริษัท  ผู้สอบไม่เกี่ยว เพราะผู้สอบไม่ได้เป็นคนทำบัญชีให้ และหน้าที่ของผุ้สอบที่มารับรองงบการเงินของบริษัทนี้ คือ แค่มาแสดงความเห็นต่องบการเงินเฉยๆ อิอิ(ปล การแสดงความเห็นของผู้สอบนั้นต้องมีความน่าเชื่อถือสูงกว่า นาย ก หรือยามหน้าบ้านแน่ๆ เพราะ ว่าคนธรรมดาทั่วไปก็แสดงความเห็นได้เหมือนกัน)

วรรคถัดมาเรียกว่า วรรคขอบเขต  วรรคนี้ผู้สอบบัญชีฯ จะบอกแก่ท่านว่า ที่จ้างผุ้สอบมาตรวจสอบนั้น ผู้สอบเอาหลักการสองหลักการที่น่าจะก่อให้เกิดความเชื่ออย่างมีเหตุผล มาตรวจสอบคือ

1 หลักการตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป

2 หลักการบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

เพียงสองหลักนี้ก็ทำให้งานของผู้สอบบัญชีนั้น มีมากมายแล้ว เพราะว่าต้องตรวจ ตาม Audit Program และ ตรวจสอบว่ากิจการใช้หลักการบัญชีในการบันทึกบัญชีถูกต้องตามควร ในสาระสำคัญ ตรงใหน อย่างไร หรือไม่ วรรคนี้จะเป็นการบอกว่านอกจากหลักการดังที่กล่าวมา ยังมีการใช้ความสามารถเยี่ยงผู้ชำนาญเฉพาะทางเท่านั้นทำได้ วินิจฉัย ทุกแง่มุมของงบการเงินประกอบการแสดงความเห็นด้วย

วรรคสุดท้าย วรรคแสดงความเห็น วรรคนี้ผู้สอบจะแสดงความเห็นว่า ที่ลงทุนตรวจสอบมาทั้งหมด ใช้เวลา และพลังกาย ใจ ความคิด นั้น สรุป แล้ว ผู้สอบมีความเห็นเป็นเช่นไร โดยวรรคที่เป็นสาระสำคัญของวรรคนี้คือ ข้าพเจ้าเห็นว่า บรา…… แสดงฐานะทางการเงิน บรา… โดยถูกต้องตามควร (เท่านั้นไม่ใช่ 100%) ในสาระสำคัญ (เพราะไม่ได้ตรวจสอบ ทุกบรรทัด เอาเฉพาะที่สำคัญๆ) ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (ตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทยนะ) เท่านั้น

จบ

ปีหน้ัาก็ ตรวจใหม่นะครับ ท่านผุ้มีพระคุณทั้งหลาย

ดังนั้นถ้าท่านจะเปิดบริษัท ท่านต้องหาผุ้สอบมาเซ็นต์งบการเงินก่อนยื่ีน สรรพากร และ กรมพัฒนาธุรกิจ ทุกปี ตามกฎหมายแพ่ง โดยกำฎหมายกำหนดให้ บริษัท ห้างร้านต้องมีผู้ร้ับรองงบการเงินดังนี้ เป็นต้น

มาตรา 1209 ที่ประชุมสามัญต้องเลือกตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี
บรรดาบทบัญญัติอื่น ๆ ของบริษัทจำกัดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นแนว
ทางปฏิบัติที่กฎหมายกำหนดไว้ในกรณีต่าง ๆ ที่บริษัทจำกัดจะต้องปฏิบัติตามแนวทางที่กฎหมายกำหนดไว้
ประการใด เช่น บริษัทต้องการเพิ่มทุน หรือลดทุน จะต้องปฏิบัติตามแนวทางของกฎหมายอย่างไรบ้าง
เป็นต้นโดยอ่านเพิ่มเติมที่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ลักษณะ 22 หมวด 4 บริษัทจำกัด ส่วนที่ 4 การสอบบัญชี

ห้างหุ้นส่วนนั้นให้ผู้สอบบัญชีภาษีเซ้นต์แทนผุ้สอบบัญชีก็ได้แต่ทุนจดทะเบียนต้องไม่เกิน 5 ล้านเป็นต้น หากยุ่งยาก ก็จดเป็น บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญ แทนก็ได้ ไม่ต้อง ยื่นงบการเงิน แต่อำนาจความรับผิดชอบหากมีคดีฟ้องร้อง ก็รับไปเสมือนเราเป็นผู้รับผิดชอบในหนี้สินที่ ไปก่อมาทั้งหมด ซึ่งถ้าเป็น หจก หรือ บจก จะ เป็นนิติบุคคลแยก จากเราไปต่างหาก เวลามีหนี้ หรือคดีฟ้องร้อง ก็ไปเอากับห้างฯ หรือ บริษัทจำกัด(จำกัดคือจำกัดความรับผิดชอบที่ ห้างฯ หรือ บริษัท ไปทำอะไรใครไว้ ไม่เกี่ยวกับเราคือผู้ถือหุ้นในบริษัท และ ผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างดังกล่าวฯ เวลาฟ้อง นิติบุคคล รับไปก่อน จากนั้น ก็ มาที่ ผู้จัดการ แล้วมาที่ผู้เป็นหุ้นส่วนคือเรา แต่เราก็รับผิดชอบตามที่เราเอาเงินลงทุนไป เพราะคำว่าจำกัดคือจำกัดความรับผิดชอบเท่านั้น จะมาไล่เบี้ยเอากับเราจนเราหมดตัวไม่ได้ เพราะเรา ลงทุนแค่ใหน ก็รับผิดชอบจำกัดแค่นั้น (รับทั้งความผิด และความชอบ ที่ห้าง หรือบริษัททำไว้)ตามสัดส่วนการลงทุนแต่เริ่มต้น

ต้วอย่าง งบแบบไม่มีเงื่อนไขที่ วงการตรวจสอบเรียกว่างบคลีน จะแบบนี้

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ  ผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ         ผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ  ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้  ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่  การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน      งบการเงิน  การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอใน         งบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันแต่ละปีของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(เทอดทอง  เทพมังกร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 3787

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

20 กุมภาพันธ์ 2552

4 Comments

Filed under บัญชีกับการลงทุน

4 responses to “หน้ารายงานของผู้สอบบัญชีแบบที่ 1

 1. oum

  อ่านแล้วเข้าใจดีคะ ไทย เป็น ไทย

  ให้ดี ขอตัวอย่างหน่อยคะ

  • รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

   เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

   ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 และงบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับแต่ละปีสิ้นสุด วันเดียวกันของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

   ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน งบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอใน งบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

   ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

   ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 32 ในปี 2551 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับค่าความนิยมและค่าความนิยมติดลบที่เกิดจากการรวมธุรกิจก่อนวันที่ 1 มกราคม 2551

   (นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ)
   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
   เลขทะเบียน 4068

   บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
   กรุงเทพมหานคร
   19 กุมภาพันธ์ 2552

 2. http://nukbunchee.com/board/index.php?action=printpage;topic=2874.0

  ตามลิงค์นี้เลยงับ อิอิ เหงื่อตก หามานานหลายวัน

  • หามาให้ดูแล้วครับ 2 บริษัท ของ เซนทรัล(ผมแทรกให้ในบทความด้านบน) กับ ซีพีออลล์ แต่ของ ซีพีออลล์ จะมีวรรคเน้น ต่อจากวรรคความเห็นซึ่งจะมีหรือไม่มีก็ได้ ของเซนทรัล ไม่มี แต่ของซีพีฯ มี เพื่อเน้นเหตุการณ์บางเหตุการณ์ให้เห็นเฉยๆ ว่ามันมีอะไรมากกว่า สามวรรค แต่ไม่มีผลเสียต่อผู้ใช้งบมีแต่ผลดีเพราะ เราได้ข้อมูลที่เหมือนกับน้ำแข็งบนผิวน้ำเยอะขึ้นกว่าเดิม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s