วันพระ 10/11/2552

เคยอ่านหนังสือของนักธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จในชีวิตพบว่าเขามีหลักในการสร้างตัวจากสองมือเปล่าดังนี้ครัีบเลยเอามาแบ่งกันอ่านใีนคืนวันพระ

สัปปุริสธรรม 7 เป็นหลักธรรมที่ธรรมให้บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นธรรมที่สอนให้บุคคลมีเหตุผล มี 7 ประเภท คือ
1. ธัมมัญญุตา คือความเป็นผู้ที่รู้จักวิเคราะห์สาเหตุของสถานการณ์และความเป็นไปของชีวิต
2. อัตถัญญุตา คือความเป็นผู้ที่รู้จักวิเคราะห์สาระ และผลที่เกิดจากสาเหตุดังกล่าวว่ามีอะไร
3. อัตตัญญุตา คือ ความเป็นผู้ที่รู้จักวิเคราะห์ตนเอง ทั้งทางด้านฐานะ ด้านคุณธรรม ด้านความรู้ ตลอดจนความสามารถ
4. มัตตัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักหลักธรรมของความพอดี การดำเนินชีวิตที่เหมาะพอสมควรแก่ฐานะ
5. กาลัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกาลเทศะ
6. ปริสัญญุตา คือ ความเป็นผู้ที่รู้จักปฏิบัติและปรับตนให้เหมาะสมกับสภาพของชุมชนและสังคม
7. บุคคสัญญุตา คือ ความเป็นผู้ที่รู้จักปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลที่มีความแตกต่างกัน

Leave a comment

Filed under วันพระ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s