ความสุข

passing_away

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย!  คนในโลกส่วนใหญ่เต็มไปด้วยความกลับกลอกและหลอกลวงหาความจริงมิได้ แม้แต่ในการนับถือศาสนา ด้วยอาการดังกล่าวนี้ โลกจึงเป็นเสมือนระงมอยู่ด้วยพิษไข้เรื้อรังอยู่ตลอดเวลา ภายในอาคารมหึมาประดุจปราสาทแห่งกษัตริย์ มีลมพัดเย็นสบาย แต่สถานที่เหล่านั้น มักบรรจุเต็มไปด้วยคนซึ่งมีจิตใจเร่าร้อนเป็นไฟอยู่เป็นอันมาก ภาวะอย่างนั้นจะมีความสุขสู้ผู้ที่อยู่โคนต้นไม้ได้อย่างไร”

การแสวงหาทางออกของพวกเราช่างประเสริฐแท้ การแก่งแย่งกันเป็นใหญ่เป็นโตนั้นในที่สุดทุกคนก็รู้เองว่าเหมือนแย่งกัน เข้าไปสู่กองไฟ มีแต่ความรุ่มร้อนกระวนกระวาย เสนาบดีที่ดื่มน้ำด้วยภาชนะทองคำกับคนจนๆ ดื่มน้ำด้วยภาชนะที่ทำด้วยกะลามะพร้าว เมื่อมีความพอใจย่อมมีความสุขเท่ากัน

นี้เป็นข้อยืนยันว่า ความสุขนั้นอยู่ที่ความรู้สึกทางใจเป็นสำคัญ

อย่างพวกเราอยู่ที่นี้มีแต่ความพอใจ แม้กระท่อมจะมุงด้วยใบไม้ ก็มีความสุขกว่าในพระราชฐานอันโอ่อ่า แน่นอนทีเดียว

คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นมิใช่คนใหญ่คนโต แต่เป็นคนที่รู้สึกว่าชีวิตของตนมีความสุขสงบเยือกเย็น ปราศจากความเร่าร้อนกระวนกระวาย

” คัดลอกจากบางตอนในหนังสือ พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน” หนังสือเล่นนี้เก็บมาจากตอนบวช เป็นที่รวบรามพุทธโอวาทก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จปรินิพพาน โดย ได้แสดงทรรศนะของผุ้่ไร้กิเลส มองสะท้อนความจริงบนโลกนี้ กลั่นจากที่สุดของมนุษย์ที่ถือเป็นสุดยอดของโลกทั้งสาม เป็นหนังสือที่ บางคนอ่านแล้ว อาจจะไม่อยากอ่านอีก เพราะ ตรงเกินไป และ คม

เป็นเหตุการณ์ 3 เดือนก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพาน โดยตรัสกับพระอานนท์ และพระอานนท์ก็ถ่ายทอดมาเป็นคำพูดสืบๆกันมาจนถึงพวกเรา

Leave a comment

Filed under วันพระ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s